ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Boekingsvoorwaarden

Gelden voor boekingen vanaf 1 januari 2017

Inhoudsopgave

Artikel 1 Inleidende bepalingen

Artikel 2 De opdracht in het algemeen

Artikel 3 De reserveringsopdracht

Artikel 4 Betalingen

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Artikel 6 Documenten

Artikel 7 Rente en incassokosten

Artikel 8 Klachten

Artikel 9 GeschillenArtikel 1 Inleidende bepalingen

1. Yourtripmytrip: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen. Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst. Reiziger: a. de opdrachtgever (aanmelder), of b. anderen dan de opdrachtgever namens wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt. Opdracht: de overeenkomst tussen de reiziger en Yourtripmytrip, waarbij Yourtripmytrip zich tegenover de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen. 

2. Yourtripmytrip is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. Hij verleent deze diensten in opdracht van de reiziger. De Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Yourtripmytrip. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

3. Yourtripmytrip kan een reservering voor de reiziger maken. Yourtripmytrip brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de dienstverlener. Yourtripmytrip is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Het kan bijvoorbeeld reserveringen betreffen voor losse vliegtickets, treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers voor de reiziger.

4. De reiziger heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de in zijn opdracht door Yourtripmytrip gemaakte reserveringen waarop deze boekingsvoorwaarden van toepassing zijn.

5. Yourtripmytrip is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hen gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. Yourtripmytrip is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zo zorgvuldig mogelijke uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

6. Yourtripmytrip kan, voor het verlenen van zijn diensten, een bedrag in rekening brengen mits de hoogte hiervan van tevoren aan de reiziger bekend is gemaakt.Artikel 2 De opdracht in het algemeen

1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.

2. De opdrachtgever is jegens Yourtripmytrip en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven.

3. Een bevestiging van de opdracht zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden gestuurd middels email of app. Deze  bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst of dienst.

4. De opdrachtgever is jegens Yourtripmytrip aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en jegens de dienstverlener voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met deze dienstverlener. De overige reizigers zijn voor hun aandeel in de opdracht aansprakelijk.Artikel 3 De reserveringsopdracht

1. Informatieplicht opdrachtgever

De reiziger verstrekt tijdig voor het verstrekken van de opdracht alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). De reiziger vermeldt tevens bijzonderheden omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede die van zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de diensten. Indien nodig voor de reservering zullen ook adressen en paspoortgegevens verstrekt worden aan Yourtripmytrip.

2. Prijswijzigingen

Yourtripmytrip kan de prijzen van de op verzoek van de reiziger gereserveerde diensten niet garanderen. Deze prijzen kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Yourtripmytrip staat daar buiten en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

3. Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever

Eventuele wijzigingen in de verstrekte opdracht(en), of annuleringen van gereserveerde diensten kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een wijziging wordt aangebracht in reeds gemaakte reserveringen of ingeval gereserveerde diensten worden geannuleerd zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht indien deze kosten tijdig – voorafgaand aan het definitief worden van de wijziging - aan de reiziger worden medegedeeld. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die Yourtripmytrip moet maken om de wijziging of annulering tot stand te brengen.

4. Alle mededelingen van Yourtripmytrip zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.Artikel 4 Betalingen

1. De verschuldigde bedragen dienen op een door Yourtripmytrip aan te geven wijze en binnen de aangegeven termijn te zijn voldaan. Yourtripmytrip is bevoegd – zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.

2. Yourtripmytrip kan bij het verstrekken van de opdracht(en) een betaling verlangen. Als Yourtripmytrip een betaling verlangt, maakt hij de hoogte hiervan voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever bekend.

3. Het eventuele restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de afgesproken datum door Yourtripmytrip te zijn ontvangen. 

4. Indien betaling niet of niet tijdig geschiedt, kan Yourtripmytrip na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering sturen en geeft de reiziger de gelegenheid binnen 48 uur na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.  Indien betaling ook dan uitblijft is de reiziger in verzuim en word(t) (en) de overeenkomst(en) geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. Yourtripmytrip heeft het recht de aan de annulering verbonden kosten in rekening te brengen of te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Als de reis binnen 28 dagen voor vertrek wordt gereserveerd en niet tijdig wordt betaald treedt het verzuim onmiddellijk in.

5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.Artikel 5 Aansprakelijkheid 

1. Yourtripmytrip zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. 

2. Yourtripmytrip aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Yourtripmytrip draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

3. Voor zover Yourtripmytrip zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Yourtripmytrip beperkt tot maximaal 5% van de waarde van door Yourtripmytrip gefactureerde diensten.

4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger al dan niet is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.

5. Yourtripmytrip is verantwoordelijk voor aantoonbare toezeggingen van eventuele medewerkers.

6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van medewerkers van Yourtripmytrip.Artikel 6 Documenten

1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst kan door Yourtripmytrip algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.

2. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijzen (ook internationaal), groene kaart en eventueel andere benodigde documenten, lijsten of voorwerpen (bijv. mondkapjes).

4. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Yourtripmytrip heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend. 

5. Door of vanwege Yourtripmytrip kan de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.Artikel 7 Rente en incassokosten

1. De reiziger die niet tijdig heeft betaald, is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente is: • Voor betalingen met betrekking tot de door Yourtripmytrip verrichte opdracht: de wettelijke rente; • Voor betalingen met betrekking tot de door de dienstverlener (te) verrichte(n) diensten: de wettelijke rente, of als de dienstverlener een ander rentepercentage in rekening brengt, dit laatstgenoemde percentage, mits Yourtripmytrip dit percentage, of de vindplaats hiervan, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de reiziger heeft meegedeeld.

2. Voorts is de reiziger na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen 25% over reissommen tot € 2.500 20% over de daaropvolgende € 2.500 , 15% over de volgende € 5.000 en 10% over het eventuele meerbedrag met een minimum van € 40. Yourtripmytrip kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.Artikel 8 Klachten

1. Klachten over een door Yourtripmytrip gemaakte reservering en/of over door Yourtripmytrip verstrekte adviezen en informatie, moeten binnen twee weken na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Yourtripmytrip worden ingediend.

2. Yourtripmytrip zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.Artikel 9 Geschillen

1. a. Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de reiziger desgewenst uiterlijk binnen 12 weken na de datum van indiening van zijn klacht bij de reisagent, het geschil voorleggen aan een rechter.

b. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst van opdracht, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

c. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

d. Alle eventuele vorderingsrechten van de reiziger verjaren een half jaar na afloop van de gereserveerde dienst(en) (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een half jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).


Ook belangrijk om te weten

Verzekerd vakantieplezier

We raden je aan bij het boeken een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan ook door de dienstverlener als voorwaarde worden gesteld. Een annuleringsverzekering biedt bijv. soms uitkomst bij een eventueel gedwongen afzegging van de reis, maar ook als je door ziekte tijdens de reis vakantiedagen mist. En biedt jouw ziektekostenverzekering in het land van bestemming voldoende dekking? Bij een avontuurlijke vakantie kan een aanvullende verzekering nodig zijn. Je kunt een European Health Insurance Card aanvragen (www.ehic.nl) bij jouw ziektekostenverzekeraar.


Bewaar kopieën

Zorg dat je belangrijke telefoonnummers bij je hebt en bewaar kopieën van polissen, creditcards, reispapieren, etc. Laat in het buitenland bij verlies of diefstal van waardevolle papieren de politie altijd proces verbaal opmaken.


Creditcard en bankpas

Check vóór je op reis gaat of je creditcard/bankpas wordt geaccepteerd op jouw bestemming. In veel landen heb je bij creditcardbetalingen je pincode nodig.


Douane

Er gelden beperkende regels voor de invoer van bepaalde dierlijke producten om besmettelijke dierziekten buiten de EU te houden. Ook producten en souvenirs van beschermde dier- (bijv. koraal) en plantsoorten (bijv. cactussen) mogen niet worden ingevoerd. Bij entree/vertrek uit de Europese Unie moeten contante bedragen boven € 10.000 (of vergelijkbaar in andere munteenheid) worden aangegeven bij de douane. Bedragen die niet zijn aangegeven, kunnen in beslag worden genomen.


(Hand)bagage

Bij luchtvervoer mag een aantal artikelen niet in de (hand)bagage worden vervoerd en ook voor handbagage gelden specifieke richtlijnen. Jouw reisorganisator beschikt over de door EU uitgebrachte lijst.


Geldige papieren eigen verantwoordelijkheid

Uiterlijk bij het boeken van een reis zal Yourtripmytrip algemene informatie geven over grens- en gezondheidsformaliteiten. Wij gaan dan uit van de Nederlandse nationaliteit. Voor buitenlandse medereizigers of partners van Nederlandse reizigers kunnen soms afwijkende vereisten van toepassing zijn. Ook voor kinderen, zeker als niet beide natuurlijke ouders meereizen, zijn er vaak extra vereisten. Het is raadzaam zélf over de vereiste reisdocumenten contact op te nemen met ambassade of die van het ontvangende en/of transit land. Alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken(www.rijksoverheid.nl). Voor alleenreizende (gescheiden) ouders met kind(eren) kunnen aanvullende grensformaliteiten gelden. Na boeking ben je zélf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten, benodigde aanvullende informatie en om te checken of deze ook bij vertrek van de reis nog actueel is.


Reisdagen

De geboekte reis wordt in hele dagen gerekend. Zo kan jouw reis op de eerste dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met aankomst om 08.00 uur.


Excursies

Excursies of andere diensten vallen niet onder de aansprakelijkheid van Yourtripmytrip. Dit geldt zowel voor vooraf als ter plaatse geboekte excursies of andere diensten.


Wifi

In het reisaanbod kan worden vermeld dat op de bestemming Wifi aanwezig is. Het is goed je te realiseren dat de -constante- werking en snelheid van draadloos internet in het buitenland kan afwijken van wat je gewend bent. Werking en snelheid van Wifi op de bestemming is dan ook niet gegarandeerd.


Zwembaden

In zwembaden worden soms grote hoeveelheden water met enorme kracht onttrokken aan de baden voor waterattracties. Niet goed beveiligde afzuigpunten vormen een gevaar voor kinderen. Vertel hen uit de buurt te blijven van deze afzuigpunten en roosters (www.thebluecap.com).


Vertrektijd terugreis

Ga uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis na of dit tijdstip nog klopt. Als je alleen vervoer hebt geboekt of in een accommodatie verblijft die niet door de reisleiding wordt bezocht, moet je jezelf vergewissen van de exacte tijd van je terugreis. Volg je dit niet op dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten voor jouw rekening komen. 


Vervoersvoorwaarden

 Naast deze voorwaarden zijn op het vervoer leveringsvoorwaarden van toepassing, bijv. van luchtvaart- of treinmaatschappij. Deze zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen.


Rechten van passagiers

EU-vervoerders hebben wettelijke verplichtingen naar hun passagiers bij annulering, instapweigering en langdurige vertraging. De vervoersmaatschappij moet jou hierover informeren en aan deze verplichtingen voldoen. Blijft deze in gebreke dan kun je de Inspectie Leefomgeving en Transport (www.ilent. nl) inschakelen. Bij jouw reisonderneming kun je uitsluitend terecht op basis van de voorwaarden en hij verwijst je zo nodig naar de vervoerder. Info: EU-Rechten van Reizigers.


Luchtvaartpassagiers EU – VS

De EU en VS (en mogelijk meerdere landen) hebben een internationale overeenkomst. Er vindt overdracht plaats van bepaalde reis- en reserveringsgegevens van passagiers (PNR) die naar, van en door de VS vliegen. De VS-autoriteiten gebruiken deze PNR-gegevens ter preventie en bestrijding van met name terrorisme; eventueel ook om te vergelijken met lijsten van passagiers die een veiligheidsrisico vormen. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard en kunnen met andere autoriteiten worden uitgewisseld. Gegevens die verband houden met een specifieke zaak kunnen langer worden bewaard. Je kunt op verzoek meer informatie vragen bij de luchtvaartmaatschappij die jouw vlucht uitvoert.


Vervoer personen met beperkte mobiliteit/gehandicapten

Informeer Yourtripmytrip hier over vóór reservering en vraag naar de regels en mogelijkheden per vervoermiddel. Als vervoer alleen onder bepaalde voorwaarden óf niet mogelijk is, word je hiervan in kennis gesteld. Yourtripmytrip kan op verzoek gerichte informatie geven over het vervoer waarvoor je wilt reserveren.