ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Boekingsvoorwaarden

Gelden voor boekingen vanaf 1 januari 2022

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

DE BOEKING

Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst

INFORMATIE

Artikel 4 - Informatie door de Organisator

Artikel 5 - Informatie door de Reiziger

VOOR AANVANG VAN DE REIS

Artikel 6 - Betaling

Artikel 7 - Indeplaatsstelling

Artikel 8 - Wijziging op verzoek van de Reiziger

Artikel 9 - Annulering door de Reiziger

Artikel 10 - Prijswijziging
Artikel 11 - Wijziging door de Organisator
Artikel 12 - Annulering door de Organisator

REISUITVOERING
Artikel 13 - Verantwoordelijkheid & tekortkomingen
Artikel 14 - Hulp en bijstand

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 15 - Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER
Artikel 16 - Verplichtingen Reiziger

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 17 - Klachten
Artikel 18 - Overige bepalingenArtikel 1 -  Definities

Organisator: YOURTRIPMYTRIP ingeschreven onder KvK-nummer 67433723

Reiziger: iedere persoon die met YOURTRIPMYTRIP een overeenkomst met betrekking tot een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;

Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur, accommodatie en excursies.

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen, etc..

Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Reis, inclusief deze Voorwaarden.

Schriftelijk:   op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).
Artikel 2 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1     Pakketreizen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door YOURTRIPMYTRIP aangeboden of met YOURTRIPMYTRIP overeengekomen Pakketreizen.

2.2     Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van YOURTRIPMYTRIP, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.

2.3     Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk(bijv. per brief, email of Whatsapp) te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

.
DE BOEKING

Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1     Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte van YOURTRIPMYTRIP uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van YOURTRIPMYTRIP. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2     Vrijblijvend aanbod

Het aanbod van YOURTRIPMYTRIP is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag worden herroepen door YOURTRIPMYTRIP.

3.3     De boeking

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van YOURTRIPMYTRIP aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis.  

3.4     Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden YOURTRIPMYTRIP niet. Indien er reden is tot twijfel dient de Reiziger navraag te doen.  

3.5     Voorkeuren

Aan voorkeuren die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, YOURTRIPMYTRIP Schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6     Bijzondere vereisten

Indien de Reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan YOURTRIPMYTRIP kenbaar maakt, zal YOURTRIPMYTRIP beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien YOURTRIPMYTRIP niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. YOURTRIPMYTRIP kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten.  

3.7     Bevestiging van de boeking

YOURTRIPMYTRIP stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een bevestiging van boeking.

3.8     Herroeping door reiziger

Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.9     Minderjarigen

De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.

3.10   Boeken voor andere Reizigers & communicatie

De Reiziger die voor andere Reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers bij de boeking door te geven. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De Reiziger die de reis boekt vrijwaart YOURTRIPMYTRIP voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen
INFORMATIE

Artikel 4 - Informatie door YOURTRIPMYTRIP

4.1     Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2     Informatie door YOURTRIPMYTRIP bij de boeking

Bij de boeking of meteen daarna verstrekt de Organisator de Overeenkomst aan de Reiziger waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

 

4.3     Reisdocumenten

De Reiziger dient gedurende de Reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De Reiziger dient vóór de boeking van de Reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger.

4.4     Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden zo mogelijk 7 dagen maar uiterlijk 2 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden, tenzij de vereiste betaling nog niet volledig is voldaan. Als de Reiziger de reisbescheiden niet 6 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze YOURTRIPMYTRIP meteen op de hoogte te stellen.

4.5     Informatie over verzekeringen

YOURTRIPMYTRIP wijst de Reiziger op de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. YOURTRIPMYTRIP kan een dergelijke verzekering verplichten als de Reiziger hier voor de boeking van op de hoogte is gesteld.

.Artikel 5 - Informatie door de Reiziger

5.1     Relevante informatie van de Reiziger(s)

Voor de boeking verstrekt de boekende Reiziger alle relevante informatie over de aangemelde Reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de Reiziger van deelname wordt uitgesloten. De Reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

5.2     Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij YOURTRIPMYTRIP in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.  VOOR AANVANG VAN DE REIS
Artikel 6 -  Betaling

6.1     Aanbetaling

De aanbetaling bedraagt minimaal 30% van de reissom plus het volledige bedrag van eventuele vliegtickets en het volledige bedrag van andere door YOURTRIPMYTRIP direct betaalde reiscomponenten. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na de boeking te zijn ontvangen.

6.2     Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de Reis te zijn ontvangen.

6.3     Verzuim en rente

            Indien de Reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6.4     Incassokosten

De Reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.

6.5     Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Zolang de Reiziger niet betaald heeft, kan YOURTRIPMYTRIP de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan de Organisator de Reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan YOURTRIPMYTRIP de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 bij de Reiziger in rekening brengen.Artikel 7 -  Indeplaatsstelling

7.1     Voorwaarden en kennisgeving

Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet  voldoen aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk. Overdracht van de Reis is dan mogelijk indien - op kosten van de Reiziger - nieuwe vliegtickets worden geboekt. De Reiziger verzoekt YOURTRIPMYTRIP uiterlijk 14 dagen voor de Reis om de persoon in de plaats te stellen.

 7.2   Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.Artikel 8 -  Wijziging op verzoek van de Reiziger

8.1     Wijziging

De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan YOURTRIPMYTRIP verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. YOURTRIPMYTRIP is tot wijziging niet verplicht. YOURTRIPMYTRIP stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2     Wijziging vertrekdatum

Tenzij YOURTRIPMYTRIP aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9  is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.Artikel 9 -  Annulering door de Reiziger

9.1     Annulering

De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door YOURTRIPMYTRIP wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2     Annuleringskosten

Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan is de Reiziger bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:

a. tot en met 66 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht(en) bij de Reisdienstverlener(s) + de annuleringskosten van andere reiscomponenten bij de desbetreffende Reisdienstverlener(s) + 20% van het overige deel van de reissom;
b. vanaf 65 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht(en) bij de Reisdienstverlener(s) + de annuleringskosten van andere reiscomponenten bij de desbetreffende Reisdienstverlener(s) + 50% van het overige deel van de reissom;  
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht(en) bij de Reisdienstverlener(s) + de annuleringskosten van andere reiscomponenten bij de desbetreffende Reisdienstverlener(s) + 75% van het overige deel van de reissom;  
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van reiscomponenten bij de desbetreffende Reisdienstverlener(s) + 20% van het overige deel van de reissom;
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van reiscomponenten bij de desbetreffende Reisdienstverlener(s) + 50% van het overige deel van de reissom;
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van reiscomponenten bij de desbetreffende Reisdienstverlener(s) + 75% van het overige deel van de reissom;
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

9.3     Vermindering aantal reizigers

Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan YOURTRIPMYTRIP naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen:

1)     de in lid 2 van dit artikel genoemde standaardannuleringskosten, of;

2)     de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg van de annulering.

9.4     Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis

Het kan voorkomen dat de Reiziger en YOURTRIPMYTRIP de reis omboeken naar een later moment. Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.

 

(voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis, wordt de reis omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de reiziger omdat hij niet meer wenst te reizen. De annuleringskosten zouden 20% van de reissom bedragen volgens artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 75% van de reissom bedragen als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 75% van de reissom als annuleringskosten.)

 

9.5     Reistegoeden die uit coulance zijn uitgegeven

Indien een Reis is geannuleerd door de Reiziger en er uit coulance een reistegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door YOURTRIPMYTRIP worden gecommuniceerd):

- het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.

- de nieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.

- het reistegoed is gebonden aan de Reiziger en niet overdraagbaar.

- het reistegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde Reis op een later moment.

- indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de Reiziger.

- indien de Reiziger de Reis annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend reistegoed vervalt het reistegoed.


Artikel 10 - Prijswijziging

10.1   Prijswijziging

YOURTRIPMYTRIP kan tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:

- kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;

- belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. YOURTRIPMYTRIP kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom kan verhogen op grond van wijzigingen in wisselkoersen. In de Overeenkomst dient de methode van prijsherberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.

10.2   Beëindiging door Reiziger

Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Reiziger de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Reiziger de betaalde reissom terug.

10.3   Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Reiziger toekomt, wordt 30 euro administratiekosten ingehouden.

 

Artikel 11 - Wijziging door YOURTRIPMYTRIP

11.1   Wijzigingen

YOURTRIPMYTRIP kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld.

11.2   Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan YOURTRIPMYTRIP voor aanvang van de Reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis. De Reiziger kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Reiziger betaalde reissom terugbetaald. YOURTRIPMYTRIP kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de Reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

 

Artikel 12 - Annulering door YOURTRIPMYTRIP

12.1   Annulering i.v.m. minimale aantallen

YOURTRIPMYTRIP kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk:

- 10 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.

- 5 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.

- 24 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

12.2   Annulering i.v.m. overmacht

YOURTRIPMYTRIP kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als YOURTRIPMYTRIP de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.3   Terugbetaling betaalde reissom - geen schadevergoeding

In de bovenstaande gevallen betaalt YOURTRIPMYTRIP reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

12.4   Annulering door toedoen van de Reiziger

Als de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger is opgegeven, kan YOURTRIPMYTRIP de Overeenkomst annuleren. De Reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 verschuldigd.


REISUITVOERING

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

13.1   Goede uitvoering van de Reis

YOURTRIPMYTRIP is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten, ongeacht of deze door YOURTRIPMYTRIP zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd. YOURTRIPMYTRIP dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

13.2   Wijzigingen in reisschema en reistijden

YOURTRIPMYTRIP zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien YOURTRIPMYTRIP niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij YOURTRIPMYTRIP bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

13.3   Klachtplicht reiziger

De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en YOURTRIPMYTRIP in lijn met artikel 17 direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten.

13.4   Oplossing door YOURTRIPMYTRIP

YOURTRIPMYTRIP zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

13.5   Compensatie

Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal YOURTRIPMYTRIP (of Reisdienstverlener) in overleg treden met de Reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Reiziger.

 

Artikel 14 - Hulp en bijstand

14.1   Verplichte bijstand

YOURTRIPMYTRIP verleent de Reiziger hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

14.2   Kosten

YOURTRIPMYTRIP brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15 - Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

15.1   Toerekening & overmacht

De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:

a. de Reiziger;

b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

15.2   Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van YOURTRIPMYTRIP voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van YOURTRIPMYTRIP.

15.3   Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien YOURTRIPMYTRIP aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

15.4   Verzekerde schade

YOURTRIPMYTRIP is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.

15.5   Verjaring

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.

15.6   Verval van recht

Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de Reis vervalt.

15.7   Geen dubbele compensatie

De Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst.

 

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 16 - Verplichtingen van de Reiziger

16.1   Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van YOURTRIPMYTRIP en de Reisdienstverleners op te volgen.

16.2   Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan YOURTRIPMYTRIP/Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Reiziger.

16.3   Waarschuwing

Voordat de Reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.

16.4   Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart YOURTRIPMYTRIP van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

16.5   Controle tijdstip terugreis

De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

16.6   Formele gezondheidseisen

De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.

16.7   Maatregelen door Reisdienstverleners

Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

16.8   Materiaalgebruik

De Reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

 

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 17 - Klachten

17.1   Informatie

YOURTRIPMYTRIP verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.

17.2   Melden ter plaatse

Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van YOURTRIPMYTRIP ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij YOURTRIPMYTRIP te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op Werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail.

17.3   Communicatiekosten

De Reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

17.4   Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij YOURTRIPMYTRIP te zijn ingediend.

17.5   Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van YOURTRIPMYTRIP door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

 

Artikel 18 - Overige bepalingen

18.1   Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2   Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.

18.3   Toepasselijk recht

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):

- YOURTRIPMYTRIP de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;

- de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.

18.4   Bevoegde rechter

De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van YOURTRIPMYTRIP is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is YOURTRIPMYTRIP daarnaast toegestaan de Reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen.
Ook belangrijk om te weten

Verzekerd vakantieplezier

We raden je aan bij het boeken een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan ook door de dienstverlener als voorwaarde worden gesteld. Een annuleringsverzekering biedt bijv. soms uitkomst bij een eventueel gedwongen afzegging van de reis, maar ook als je door ziekte tijdens de reis vakantiedagen mist. En biedt jouw ziektekostenverzekering in het land van bestemming voldoende dekking? Bij een avontuurlijke vakantie kan een aanvullende verzekering nodig zijn. Je kunt een European Health Insurance Card aanvragen (www.ehic.nl) bij jouw ziektekostenverzekeraar.


Bewaar kopieën

Zorg dat je belangrijke telefoonnummers bij je hebt en bewaar kopieën van polissen, creditcards, reispapieren, etc. Laat in het buitenland bij verlies of diefstal van waardevolle papieren de politie altijd proces verbaal opmaken.


Creditcard en bankpas

Check vóór je op reis gaat of je creditcard/bankpas wordt geaccepteerd op jouw bestemming. In veel landen heb je bij creditcardbetalingen je pincode nodig. Voor autohuur is een volwaardige creditcard op naam van de hoofdbestuurder verplicht!


Douane

Er gelden beperkende regels voor de invoer van bepaalde dierlijke producten om besmettelijke dierziekten buiten de EU te houden. Ook producten en souvenirs van beschermde dier- (bijv. koraal) en plantsoorten (bijv. cactussen) mogen niet worden ingevoerd. Bij entree/vertrek uit de Europese Unie moeten contante bedragen boven € 10.000 (of vergelijkbaar in andere munteenheid) worden aangegeven bij de douane. Bedragen die niet zijn aangegeven, kunnen in beslag worden genomen.


(Hand)bagage

Bij luchtvervoer mag een aantal artikelen niet in de (hand)bagage worden vervoerd en ook voor handbagage gelden specifieke richtlijnen. Jouw reisorganisator beschikt over de door EU uitgebrachte lijst.


Geldige papieren eigen verantwoordelijkheid

Yourtripmytrip zal algemene informatie geven over grens- en gezondheidsformaliteiten. Wij gaan dan uit van de Nederlandse nationaliteit. Voor buitenlandse medereizigers of partners van Nederlandse reizigers kunnen soms afwijkende vereisten van toepassing zijn. Ook voor kinderen, zeker als niet beide natuurlijke ouders meereizen, zijn er vaak extra vereisten. Het is raadzaam zélf over de vereiste reisdocumenten contact op te nemen met ambassade of die van het ontvangende en/of transit land. Alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken(www.rijksoverheid.nl). Voor alleenreizende (gescheiden) ouders met kind(eren) kunnen aanvullende grensformaliteiten gelden. Na boeking ben je zélf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten, benodigde aanvullende informatie en om te checken of deze ook bij vertrek van de reis nog actueel is.


Reisdagen

De geboekte reis wordt in hele dagen gerekend. Zo kan jouw reis op de eerste dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met aankomst om 08.00 uur.


Excursies

Excursies of andere diensten vallen niet onder de aansprakelijkheid van Yourtripmytrip. Dit geldt zowel voor vooraf als ter plaatse geboekte excursies of andere diensten.


Wifi

In het reisaanbod kan worden vermeld dat op de bestemming Wifi aanwezig is. Het is goed je te realiseren dat de -constante- werking en snelheid van draadloos internet in het buitenland kan afwijken van wat je gewend bent. Werking en snelheid van Wifi op de bestemming is dan ook niet gegarandeerd.


Zwembaden

In zwembaden worden soms grote hoeveelheden water met enorme kracht onttrokken aan de baden voor waterattracties. Niet goed beveiligde afzuigpunten vormen een gevaar voor kinderen. Vertel hen uit de buurt te blijven van deze afzuigpunten en roosters (www.thebluecap.com).


Vertrektijd terugreis

Ga uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis na of dit tijdstip nog klopt. Als je alleen vervoer hebt geboekt of in een accommodatie verblijft die niet door de reisleiding wordt bezocht, moet je jezelf vergewissen van de exacte tijd van je terugreis. Volg je dit niet op dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten voor jouw rekening komen. 


Vervoersvoorwaarden

 Naast deze voorwaarden zijn op het vervoer leveringsvoorwaarden van toepassing, bijv. van luchtvaart- of treinmaatschappij. Deze zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen.


Rechten van passagiers

EU-vervoerders hebben wettelijke verplichtingen naar hun passagiers bij annulering, instapweigering en langdurige vertraging. De vervoersmaatschappij moet jou hierover informeren en aan deze verplichtingen voldoen. Blijft deze in gebreke dan kun je de Inspectie Leefomgeving en Transport (www.ilent. nl) inschakelen. Bij jouw reisonderneming kun je uitsluitend terecht op basis van de voorwaarden en hij verwijst je zo nodig naar de vervoerder. Info: EU-Rechten van Reizigers.


Luchtvaartpassagiers EU – VS

De EU en VS (en mogelijk meerdere landen) hebben een internationale overeenkomst. Er vindt overdracht plaats van bepaalde reis- en reserveringsgegevens van passagiers (PNR) die naar, van en door de VS vliegen. De VS-autoriteiten gebruiken deze PNR-gegevens ter preventie en bestrijding van met name terrorisme; eventueel ook om te vergelijken met lijsten van passagiers die een veiligheidsrisico vormen. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard en kunnen met andere autoriteiten worden uitgewisseld. Gegevens die verband houden met een specifieke zaak kunnen langer worden bewaard. Je kunt op verzoek meer informatie vragen bij de luchtvaartmaatschappij die jouw vlucht uitvoert.


Vervoer personen met beperkte mobiliteit/gehandicapten

Informeer Yourtripmytrip hier over vóór reservering en vraag naar de regels en mogelijkheden per vervoermiddel. Als vervoer alleen onder bepaalde voorwaarden óf niet mogelijk is, word je hiervan in kennis gesteld. Yourtripmytrip kan op verzoek gerichte informatie geven over het vervoer waarvoor je wilt reserveren.